Coaching / sportscoaching

 • For enkeltsessioner betales timeprisen kontant ved sessionens afslutning.

 • For aftalte coachingforløb, hvor der ydes rabat på timeprisen, betales beløbet forud for opstart.

 • Hvis forløbet afbrydes (uanset af hvem) refunderes vederlaget for de ikke benyttede sessioner, dog fratrukket rabatten for de benyttede sessioner.

 • Aflysning af sessioner skal ske min. 24 timer forud.
  Ved rettidig aflysning ydes der en erstatningssession.
  Aflyses der med mindre end 24 timers varsel, bortfalder sessionen.

 • Aflyser coachen (eksempelvis pga. sygdom), ydes der en erstatningssession.

 • Ekstern coaching: betalings- og aflysningsbetingelser aftales individuelt.

 • Der tilkommer tillæg for transport for aftaler andre steder end i Nr. Broby på Fyn.
Kursus og foredrag

 • For deltagelse på et Mind And Coach kursus betales kursusafgiften forud for opstart.

 • Der aftales individuelle betingelser for bestilte kurser og foredrag.

 • For at skabe det bedst mulige grundlag for kundesamarbejdet orienterer vi om de generelle vilkår, som Mind And Coach arbejder efter, med mindre andet specifikt er aftalt.

 • Bliver du forhindret i at deltage på et kursus hos os, gives der ingen penge tilbage, men vi vil gøre vores bedste for at finde en plads til dig på først kommende hold, hvis kurset afholdes igen. Flytning af hold koster et administrationsgebyr på kr. 5.000.

 • Omkostninger til kørsel, rejser, hotelophold, fortæring og evt. andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave debiteres efter regning. Kørsel debiteres efter Statens takster (høj sats), med mindre andet er aftalt.

 • Der tilkommer tillæg for transport for aftaler andre steder end i Nr. Broby på Fyn.
Personlig udvikling / mentaltræning

 • Vi varetager opgaver, som er formuleret i en mundtlig eller skriftlig opgaveaftale.

 • Vi behandler alle oplysninger om kundeforhold som absolut fortrolige.

 • Kunden og kundens medarbejdere stiller eksisterende materiale, som har betydning for opgavens løsningen til rådighed for Mind And Coach, og er så vidt muligt med til at uddybe og gøre materialet nyttigt for løsningen af konsulentopgaven.

 • Kunden varetager den nødvendige interne og eksterne information om konsulent­opgavens indhold, forløb og resultater. Vi står til rådighed for orientering af kundens personale om opgavens tilrettelæggelse, forløb og resultater.

 • Vi ser det som vores pligt straks at underrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål og/eller gennemførelse. Skulle det under løsningen af opgaven vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede, eller at de ønskede resultater ikke kan opnås med vores medvirken, kan aftalen opsiges af begge parter til umiddelbart ophør. Medgået tid faktureres.

 • Debitering af honorar: Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant.

 • Ved aflysning af opgaver eller møder, der sker fra kundens side senere end 30 dage før aftaletidspunktet, faktureres 50% af det aftalte beløb. Ved aflysninger, der sker senere end 14 dage før det aftalte tidspunkt, faktureres hele beløbet. Ved længerevarende projekter vil der blive ekstra-faktureret for det antal dage, der aflyses eller flyttes. Ved aflysninger forstås alle former for afbud, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt.

 • Ved aflysning eller flytning af mentaltræningssamtaler mindre end 3 hverdage før aftalen, faktureres denne til fuld pris uanset aflysningens årsag.

 • Der tilkommer tillæg for transport for aftaler andre steder end i Nr. Broby på Fyn.
Bank
Danske Bank
Registreringsnr. 4317
Kontonr. 11006728
IBAN: DK2430000011006728
SWIFT: BIC DABADKKK
Generelle forretningsbetingelser gældende for alle typer aftaler, forløb, kurser etc.

 • Der kan aftales særskilte betalingsbetingelser for navngivet kursus/foredrag/forløb etc., og overholdes disse ikke, forbeholder vi os retten til at aflyse planlagte kursusaktiviteter/foredrag/forløb etc.

 • Indbetalt acontobeløb refunderes ikke, såfremt de særskilte betalingsbetingelser ikke overholdes.

Alle opgivne priser er inklusiv moms.